A A A
SmodBIP

Kontrole zewnetrzne

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 03.04.2012r.  Zakres kontroli: sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym działalności komórki Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Oddziału Higieny dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 04.09.2012r. Zakres kontroli: sprawdzenie pod wzgledem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie  w okresie od 03.01.2011-31.08.2012.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniach 10-11.09.2012r. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych PSSE w Złotowie.

Kontrola problemowa przeprowadzonej przez Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Wojewódzkej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniu 18.09.2014r. - Prowadzenie działań z zakresu Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych.

Audyt wewnętrzny przeprowadzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzony pańdziernik- listopad 2014 r. w zakresie poprawności ustalenia dochodów budżetowych, w tym z usług na zlecenie, ściąganie należności i windykacja, stosowanie ulg i umorzeń w PSSE w Złotowie w 2013r. i wydatków budżetowych PSSE w Złotowie - plan i wykonanie, ocena pod względem legalności, celowości, oszczędności i gospodarności za 2013r.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie w dniu 16.10.2015r. dot. oceny nadzoru w zakresie zgodności środków spożywczych z rozp. 953/2009 w sprawie substancji, które moga być dodawane w szczególnych celach odzywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z uwzględnieniem substancji zabronionych w sporcie spośród wymieniomych w liście substancji i metod zabronionych w 2015 r. opublikowanej przez Światową Agencję Antydopingową w okresie od 01.01.2015 r. do 16.10.2015 r.

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Pile przeprowadzona w dniach: 24 marca 2016 r., 29-31 marca 2016 r. w zakresie: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczewń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytowe i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola problemowa przerowadzona w dniu 20.06.2016 r. w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez WSSE w Poznaniu.

Kontrola działalności w zakresie epidemiologii (sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii ) przeprowadzona w dniu 18.10.2016 r. przez WSSE w Poznaniu 

Kontrola problemowa przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w zakresie: wydatki i dochody budżetowe w 2017 r.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 05-06.06.2017 r. przez Wojewódzka Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 09.05.2018 r. przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w zakresie sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w zakresie higieny dzieci i młodziezy oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej

Kontrola problemowa z dnia 09.05.2018 r. przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pozaniu w zakresie oceny sposobu wykonania czynności kontrolnych przez pion higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnejOpublikował: Monika Skowrońska
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Monika Skowrońska
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 640